پیشنهاد ویژه

تا 2۰ درصد تخفیف ویژه رمان های تازه منتشر شده

جادو

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ارسال سریع اکسپرس

ویژه شهرستان ها

ارسال سریع با پیک موتوری

ویژه تهران

توضیحات

ایـن رمـان، بـه وقایع و اتفاقاتی که برای سه خانواده، در طول یک سال، رخ می دهد، می پردازد. جادو در مراسم شام سپید در پاریس رخ می دهد و سرنوشت افراد را تا مراسم شام سپید سال بعد، دگرگون می کند. در طول این یک سال، زندگی قهرمانان قصه، درگیـر حـوادث و اتفاقـات زشـت و زیبـای متعددی می شـود، عشـق و نفرت، وصل و جدایی، وفاداری و خیانت، همه در این رمان جمع است.
رمان جادو داسـتان زندگی هایی اسـت که هرگز دور از واقعیت نیسـتند و
خواننده به راحتی می تواند با قهرمانان قصه هم ذات پنداری کند.
این یک داستان با حساسیت و شور و شوقی فوق العاده است که دانیل استیل آنچه واقعاً به معنی سحر و جادو در زندگی ما هست را بیان می کند.

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles